تبلیغات
شاید... - رویای پوشالی
شاید...

به اطرافت  نگاه می کنی ودر خیابان راه می روی و به افرادی که از کنارت عبور میکنند می نگری وبه فکر می روی به فکر ادم  های جامعه ات،بازهم فکر میکنی به زندگی سختی که در این جامعه داری نمی دانم به فکر جامعه ای که حمایت کننده هایش کم است
کم است وپشتت خالی تو ای ویک خیال پوشالی،
به جامعه ای که هر کس برای خود حرفی می زند،
حرف های مذهبی،
حرف های سیاسی،
نمی دانی چه کنی بازهم فکر میکنی، به نژادپرستی ها وتعصب های غلطی که در اطرافت است نمی دانی چه کنی،
چه اینده ای داری؟!!!
در جامعه ای که عشق و دوستی جام خودرا به دست باد سپرده وتو تنهایی،
تنهایی ویک رویای پوشالی  باز هم فکر میکنی که شاید با کسی بودن بهتراست تنها نبودن بهتر است،
با او بودن بهتر است،
توکل داشتن بهتر است،
که یهو یه صدای بوق بوق ماشینیو میشنوی که رانندش میگه :"خانم برو کنار راه رو بستی"
به راهت ادامه میدی باامید به او،
امید به بهتر شدن...

نوشته شده در چهارشنبه 23 فروردین 1391 ساعت 05:08 ب.ظ توسط عسل بانو نظرات |


Design By : Pichak